شدت افزایش وزش باد در سیستان

شدت افزایش وزش باد در سیستان
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده سرعت وزش باد افزایش خواهد یافت.

شدت افزایش وزش باد در سیستان

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده سرعت وزش باد افزایش خواهد یافت.
شدت افزایش وزش باد در سیستان

سپهر نیوز

View more posts from this author