شرایط برای خیزش اقتصادی فراهم است/ رفع مشکلات فعلی کشور نیازمند تلاش همگانی است

شرایط برای خیزش اقتصادی فراهم است/ رفع مشکلات فعلی کشور نیازمند تلاش همگانی است
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اینکه شرایط برای خیزش در اقتصاد کشور فراهم است، گفت: رفع مشکلات فعلی نیازمند تلاش همگانی مسئولان و مردم است.

شرایط برای خیزش اقتصادی فراهم است/ رفع مشکلات فعلی کشور نیازمند تلاش همگانی است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اینکه شرایط برای خیزش در اقتصاد کشور فراهم است، گفت: رفع مشکلات فعلی نیازمند تلاش همگانی مسئولان و مردم است.
شرایط برای خیزش اقتصادی فراهم است/ رفع مشکلات فعلی کشور نیازمند تلاش همگانی است

cars

ماشین های جدید

View more posts from this author