شعار مرگ بر آمریکا دستاوردهای بسیار زیادی داشته است

شعار مرگ بر آمریکا دستاوردهای بسیار زیادی داشته است
امام‌جمعه موقت گفت تیران: با شعار مرگ بر آمریکا دستاوردهای بسیار زیادی به دست آورده‌ایم و این شعار جزء اعتقادات دینی و اساسی ملت ایران است.

شعار مرگ بر آمریکا دستاوردهای بسیار زیادی داشته است

امام‌جمعه موقت گفت تیران: با شعار مرگ بر آمریکا دستاوردهای بسیار زیادی به دست آورده‌ایم و این شعار جزء اعتقادات دینی و اساسی ملت ایران است.
شعار مرگ بر آمریکا دستاوردهای بسیار زیادی داشته است

دانلود آهنگ آذری

View more posts from this author