شعرا با بهره‌گیری از هنر خود می‌توانند از فرهنگ اسلامی ـ ایرانی پاسداری کنند

شعرا با بهره‌گیری از هنر خود می‌توانند از فرهنگ اسلامی ـ ایرانی پاسداری کنند
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نطنز گفت: شعرا با بهره‌گیری از هنر خود می‌توانند از فرهنگ اسلامی ـ ایرانی پاسداری کنند.

شعرا با بهره‌گیری از هنر خود می‌توانند از فرهنگ اسلامی ـ ایرانی پاسداری کنند

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نطنز گفت: شعرا با بهره‌گیری از هنر خود می‌توانند از فرهنگ اسلامی ـ ایرانی پاسداری کنند.
شعرا با بهره‌گیری از هنر خود می‌توانند از فرهنگ اسلامی ـ ایرانی پاسداری کنند

مرجع سلامتی

خبرگذاری خوزستان

View more posts from this author