شمیم عطر رضوی در فضای شهر خلخال پیچیده شد

شمیم عطر رضوی در فضای شهر خلخال پیچیده شد
همزمان با دهه کرامت پرچم متبرک امام رضا(ع)، امام هشتم شیعیان جهان در قالب کاروان زیر سایه خورشید وارد شهر فرهنگ و ادب خلخال شد.

شمیم عطر رضوی در فضای شهر خلخال پیچیده شد

همزمان با دهه کرامت پرچم متبرک امام رضا(ع)، امام هشتم شیعیان جهان در قالب کاروان زیر سایه خورشید وارد شهر فرهنگ و ادب خلخال شد.
شمیم عطر رضوی در فضای شهر خلخال پیچیده شد

ماشین های جدید

View more posts from this author