شناسایی 7 شهید دیگر خوزستانی حادثه حله/ تشییع شهدا پس از اقامه نماز جمعه

شناسایی 7 شهید دیگر خوزستانی حادثه حله/ تشییع شهدا پس از اقامه نماز جمعه
پس از احراز هویت 37 شهید خوزستانی حادثه تروریستی حله، هفت شهید دیگر شناسایی شدند.

شناسایی 7 شهید دیگر خوزستانی حادثه حله/ تشییع شهدا پس از اقامه نماز جمعه

پس از احراز هویت 37 شهید خوزستانی حادثه تروریستی حله، هفت شهید دیگر شناسایی شدند.
شناسایی 7 شهید دیگر خوزستانی حادثه حله/ تشییع شهدا پس از اقامه نماز جمعه

View more posts from this author