شهید محمد الله‌دادی برای آموزش قرآن هزینه دریافت نمی‌کرد

شهید محمد الله‌دادی برای آموزش قرآن هزینه دریافت نمی‌کرد
شهید محمد الله‌دادی معلم قرآن بود و هیچ‌وقت دانش‌آموزان مکتب را تنبیه نکرده و برای آموزش قرآن در مکتب از فقرا هزینه‌ای دریافت نمی‌کرد.

شهید محمد الله‌دادی برای آموزش قرآن هزینه دریافت نمی‌کرد

شهید محمد الله‌دادی معلم قرآن بود و هیچ‌وقت دانش‌آموزان مکتب را تنبیه نکرده و برای آموزش قرآن در مکتب از فقرا هزینه‌ای دریافت نمی‌کرد.
شهید محمد الله‌دادی برای آموزش قرآن هزینه دریافت نمی‌کرد

بازی

View more posts from this author