شورای حوزوی از مهمترین بازوهای فکری و معرفتی شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای حوزوی از مهمترین بازوهای فکری و معرفتی شورای عالی انقلاب فرهنگی
رئیس شورای تخصصی حوزوی گفت: این شورا نهاد واسط رسمی بین شورای عالی حوزه و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جریان سیاستگذاری‌های فرهنگی نظام است.

شورای حوزوی از مهمترین بازوهای فکری و معرفتی شورای عالی انقلاب فرهنگی

رئیس شورای تخصصی حوزوی گفت: این شورا نهاد واسط رسمی بین شورای عالی حوزه و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جریان سیاستگذاری‌های فرهنگی نظام است.
شورای حوزوی از مهمترین بازوهای فکری و معرفتی شورای عالی انقلاب فرهنگی

مد روز

View more posts from this author