شورای عالی انقلاب فرهنگی تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد

شورای عالی انقلاب فرهنگی تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد
امام جمعه شهر یزد با اشاره به اینکه مهم‌ترین وظیفه این شورا رفع دغدغه‌های فرهنگی است، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد

امام جمعه شهر یزد با اشاره به اینکه مهم‌ترین وظیفه این شورا رفع دغدغه‌های فرهنگی است، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد

View more posts from this author