شکوفایی استعدادهای شهرستانی با انتقال تجربیات هنرمندان مطرح

شکوفایی استعدادهای شهرستانی با انتقال تجربیات هنرمندان مطرح
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی گفت: حضور و انتقال تجربیات هنرمندان مطرح کشوری در حوزه‌های مختلف به رشد و توسعه شهرستان‌ها کمک می‌کند.

شکوفایی استعدادهای شهرستانی با انتقال تجربیات هنرمندان مطرح

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی گفت: حضور و انتقال تجربیات هنرمندان مطرح کشوری در حوزه‌های مختلف به رشد و توسعه شهرستان‌ها کمک می‌کند.
شکوفایی استعدادهای شهرستانی با انتقال تجربیات هنرمندان مطرح

روزنامه قانون

View more posts from this author