صدور برگه‌های تذکر به جای جریمه

صدور برگه‌های تذکر به جای جریمه
به همت پلیس راه استان اردبیل و در اقدامی جالب برای همراهی با مسافران و گردشگران نوروزی پلیس به جای نوشتن جریمه، برگه‌های تذکری را به مسافران و گردشگران خاطی بار اول ارائه می‌کند تا به هوش باشند و دیگر مرتکب خطایی نشوند.

صدور برگه‌های تذکر به جای جریمه

به همت پلیس راه استان اردبیل و در اقدامی جالب برای همراهی با مسافران و گردشگران نوروزی پلیس به جای نوشتن جریمه، برگه‌های تذکری را به مسافران و گردشگران خاطی بار اول ارائه می‌کند تا به هوش باشند و دیگر مرتکب خطایی نشوند.
صدور برگه‌های تذکر به جای جریمه

بازی آزاد

تکست آهنگ

View more posts from this author