صدور 170 فقره اظهارنامه وارداتی امانات پستی در خراسان جنوبی

صدور 170 فقره اظهارنامه وارداتی امانات پستی در خراسان جنوبی
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: در هشت ماهه امسال تعداد 170 فقره اظهارنامه وارداتی امانات پستی به ارزش 8 هزار و 377 دلار و وزن 369 کیلوگرم در گمرکات استان تشکیل شده است.

صدور 170 فقره اظهارنامه وارداتی امانات پستی در خراسان جنوبی

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: در هشت ماهه امسال تعداد 170 فقره اظهارنامه وارداتی امانات پستی به ارزش 8 هزار و 377 دلار و وزن 369 کیلوگرم در گمرکات استان تشکیل شده است.
صدور 170 فقره اظهارنامه وارداتی امانات پستی در خراسان جنوبی

View more posts from this author