صرفه‌جویی ماهیانه 10 میلیارد ریالی با حضور پزشکان متخصص در لنده

صرفه‌جویی ماهیانه 10 میلیارد ریالی با حضور پزشکان متخصص در لنده
رئیس شبکه بهداشت و درمان لنده گفت: با حضور پزشکان متخصص و عدم مراجعه همشهریان به شهرستان‌های همجوار برای درمان و ویزیت در درمانگاه‌ها بیش از 10 میلیارد ریال به صورت ماهیانه در هزینه‌‌ها صرفه‌جویی می‌شود.

صرفه‌جویی ماهیانه 10 میلیارد ریالی با حضور پزشکان متخصص در لنده

رئیس شبکه بهداشت و درمان لنده گفت: با حضور پزشکان متخصص و عدم مراجعه همشهریان به شهرستان‌های همجوار برای درمان و ویزیت در درمانگاه‌ها بیش از 10 میلیارد ریال به صورت ماهیانه در هزینه‌‌ها صرفه‌جویی می‌شود.
صرفه‌جویی ماهیانه 10 میلیارد ریالی با حضور پزشکان متخصص در لنده

View more posts from this author