ضرورت استفاده از ظرفیت‌های کوچک در اقتصاد مقاومتی/ قم جزو آخرین استان‌های کشور در زمینه سهولت دریافت مجوز تولید است

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های کوچک در اقتصاد مقاومتی/ قم جزو آخرین استان‌های کشور در زمینه سهولت دریافت مجوز تولید است
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قم گفت: در اقتصاد مقاومتی به دنبال استفاده از ظرفیت‌های کوچک هستیم، اما اگر طرح بزرگی هم وجود داشته باشد، در صورت لزوم آماده ارائه تسهیلات بیشتر به آن طرح هستیم.

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های کوچک در اقتصاد مقاومتی/ قم جزو آخرین استان‌های کشور در زمینه سهولت دریافت مجوز تولید است

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قم گفت: در اقتصاد مقاومتی به دنبال استفاده از ظرفیت‌های کوچک هستیم، اما اگر طرح بزرگی هم وجود داشته باشد، در صورت لزوم آماده ارائه تسهیلات بیشتر به آن طرح هستیم.
ضرورت استفاده از ظرفیت‌های کوچک در اقتصاد مقاومتی/ قم جزو آخرین استان‌های کشور در زمینه سهولت دریافت مجوز تولید است

View more posts from this author