ضرورت بازسازی جاده نقده به اشنویه

ضرورت بازسازی جاده نقده به اشنویه
فرماندار نقده بر ضرورت بازسازی جاده نقده به اشنویه تاکید کرد و گفت: امید است دولت تدبیر و امید در جهت ایجاد حل مشکلات مردم نقده گام برداشته و موجبات رفاه مردم این شهرستان فراهم شود.

ضرورت بازسازی جاده نقده به اشنویه

فرماندار نقده بر ضرورت بازسازی جاده نقده به اشنویه تاکید کرد و گفت: امید است دولت تدبیر و امید در جهت ایجاد حل مشکلات مردم نقده گام برداشته و موجبات رفاه مردم این شهرستان فراهم شود.
ضرورت بازسازی جاده نقده به اشنویه

هنر

View more posts from this author