ضرورت تبیین کارآمدی فقه در جامعه/ باید شاهد کارآمدی فتوا در بین مردم باشیم

ضرورت تبیین کارآمدی فقه در جامعه/ باید شاهد کارآمدی فتوا در بین مردم باشیم
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ضرورت تبیین کارآمدی فقه در جامعه اظهار کرد: باید شاهد کارآمدی فتوا در صحنه جامعه باشیم به گونه‌ای که افراد جامعه بگویند این فتوا مشکل ما را حل کرد و به نیاز زندگی ما پاسخ داد.

ضرورت تبیین کارآمدی فقه در جامعه/ باید شاهد کارآمدی فتوا در بین مردم باشیم

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ضرورت تبیین کارآمدی فقه در جامعه اظهار کرد: باید شاهد کارآمدی فتوا در صحنه جامعه باشیم به گونه‌ای که افراد جامعه بگویند این فتوا مشکل ما را حل کرد و به نیاز زندگی ما پاسخ داد.
ضرورت تبیین کارآمدی فقه در جامعه/ باید شاهد کارآمدی فتوا در بین مردم باشیم

View more posts from this author