ضرورت تعامل مسؤولان خوی با خبرنگاران

ضرورت تعامل مسؤولان خوی با خبرنگاران
فرماندار خوی گفت: مسؤولان باید روابط خود را با خبرنگاران بیشتر کنند چرا که این قشر زحمت‌کش می‌توانند با انعکاس عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارتقای مدیریت، رفع فسادها و… موثر باشند.

ضرورت تعامل مسؤولان خوی با خبرنگاران

فرماندار خوی گفت: مسؤولان باید روابط خود را با خبرنگاران بیشتر کنند چرا که این قشر زحمت‌کش می‌توانند با انعکاس عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارتقای مدیریت، رفع فسادها و… موثر باشند.
ضرورت تعامل مسؤولان خوی با خبرنگاران

دانلود نرم افزار

View more posts from this author