ضرورت حمایت دولت و مسؤولان از آثار هنری

ضرورت حمایت دولت و مسؤولان از آثار هنری
استاد انجمن خوشنویسان برگزاری ورک‌شاپ رضوی را زمینه‌ساز انتقال تجربه افراد به یکدیگر دانست و بر ضرورت حمایت دولت و مسؤولان از آثار هنری تاکید کرد.

ضرورت حمایت دولت و مسؤولان از آثار هنری

استاد انجمن خوشنویسان برگزاری ورک‌شاپ رضوی را زمینه‌ساز انتقال تجربه افراد به یکدیگر دانست و بر ضرورت حمایت دولت و مسؤولان از آثار هنری تاکید کرد.
ضرورت حمایت دولت و مسؤولان از آثار هنری

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author