طرح دیده‌بان حقوق همسایه در کرمان اجرا می‌شود

طرح دیده‌بان حقوق همسایه در کرمان اجرا می‌شود
رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: طرح دیده‌بان حقوق همسایه با رویکرد پیشگیری وضعی در کرمان به اجرا گذاشته می‌شود.

طرح دیده‌بان حقوق همسایه در کرمان اجرا می‌شود

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: طرح دیده‌بان حقوق همسایه با رویکرد پیشگیری وضعی در کرمان به اجرا گذاشته می‌شود.
طرح دیده‌بان حقوق همسایه در کرمان اجرا می‌شود

View more posts from this author