طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز کهنوج اجرا می‌شود

طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز کهنوج اجرا می‌شود
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت: طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز شهرستان کهنوج با هدف توانمندسازی جوامع محلی و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت اجرا می‌شود.

طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز کهنوج اجرا می‌شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت: طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز شهرستان کهنوج با هدف توانمندسازی جوامع محلی و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت اجرا می‌شود.
طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز کهنوج اجرا می‌شود

پرس نیوز

View more posts from this author