ظرفیت‌های زیادی در زمینه گردشگری زمستانی استان اردبیل وجود دارد

ظرفیت‌های زیادی در زمینه گردشگری زمستانی استان اردبیل وجود دارد
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: ظرفیت‌های بسیاری در زمینه گردشگری زمستانی در استان اردبیل وجود دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری است.

ظرفیت‌های زیادی در زمینه گردشگری زمستانی استان اردبیل وجود دارد

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: ظرفیت‌های بسیاری در زمینه گردشگری زمستانی در استان اردبیل وجود دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری است.
ظرفیت‌های زیادی در زمینه گردشگری زمستانی استان اردبیل وجود دارد

View more posts from this author