ظرفیت‌های مغفول هرمزگان برای تحقق اقتصاد مقاومتی شناسایی شوند/ باید به سمتی برویم که اقتصاد ما آسیب‌پذیر نباشد

ظرفیت‌های مغفول هرمزگان برای تحقق اقتصاد مقاومتی شناسایی شوند/ باید به سمتی برویم که اقتصاد ما آسیب‌پذیر نباشد
استاندار هرمزگان گفت: در استان هرمزگان باید ظرفیت‌های مغفول را برای تحقق اقتصاد مقاومتی شناسایی کنیم.

ظرفیت‌های مغفول هرمزگان برای تحقق اقتصاد مقاومتی شناسایی شوند/ باید به سمتی برویم که اقتصاد ما آسیب‌پذیر نباشد

استاندار هرمزگان گفت: در استان هرمزگان باید ظرفیت‌های مغفول را برای تحقق اقتصاد مقاومتی شناسایی کنیم.
ظرفیت‌های مغفول هرمزگان برای تحقق اقتصاد مقاومتی شناسایی شوند/ باید به سمتی برویم که اقتصاد ما آسیب‌پذیر نباشد

wolrd press news

View more posts from this author