ظرفیت سمن‌ها برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار است

ظرفیت سمن‌ها برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار است
فرماندار شهرستان خلخال گفت: ظرفیت سمن‌ها برای مقابله با آسیب‌ها تاثیرگذار است و باید از سوی جامعه و مسئولان جدی گرفته شود.

ظرفیت سمن‌ها برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار است

فرماندار شهرستان خلخال گفت: ظرفیت سمن‌ها برای مقابله با آسیب‌ها تاثیرگذار است و باید از سوی جامعه و مسئولان جدی گرفته شود.
ظرفیت سمن‌ها برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار است

دانلود موزیک

View more posts from this author