عامه مردم حوصله خواندن کتاب‌های پژوهشی را ندارند / انتقال آئین‎ها با نمایش‌های پژوهشی

عامه مردم حوصله خواندن کتاب‌های پژوهشی را ندارند / انتقال آئین‎ها با نمایش‌های پژوهشی
مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با بیان اینکه عامه مردم حوصله خواندن کتاب‌های پژوهشی آئینی را نداشته و اصلاً ضرورتی برای این کار نیست، گفت: انتقال آئین‌های بومی و ملی با نمایش‎های پژوهشی آسان‎تر می‎شود.

عامه مردم حوصله خواندن کتاب‌های پژوهشی را ندارند / انتقال آئین‎ها با نمایش‌های پژوهشی

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با بیان اینکه عامه مردم حوصله خواندن کتاب‌های پژوهشی آئینی را نداشته و اصلاً ضرورتی برای این کار نیست، گفت: انتقال آئین‌های بومی و ملی با نمایش‎های پژوهشی آسان‎تر می‎شود.
عامه مردم حوصله خواندن کتاب‌های پژوهشی را ندارند / انتقال آئین‎ها با نمایش‌های پژوهشی

استخدام

View more posts from this author