عبور روزانه 2 هزار تبعه بیگانه غیرمجاز از کرمان

عبور روزانه 2 هزار تبعه بیگانه غیرمجاز از کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: روزانه یک هزار و 500 تا 2 هزار تبعه غیرمجاز از پهنای استان کرمان عبور داده شده و یا در این استان ساکن می‌شوند.

عبور روزانه 2 هزار تبعه بیگانه غیرمجاز از کرمان

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: روزانه یک هزار و 500 تا 2 هزار تبعه غیرمجاز از پهنای استان کرمان عبور داده شده و یا در این استان ساکن می‌شوند.
عبور روزانه 2 هزار تبعه بیگانه غیرمجاز از کرمان

تلگرام

View more posts from this author