عدم انسجام رسانه‌ها در سایه غفلت نهادهای فرهنگی کرمانشاه

عدم انسجام رسانه‌ها در سایه غفلت نهادهای فرهنگی کرمانشاه
مدیر خبرگزاری فارس استان کرمانشاه با اشاره به بی‌توجهی نهادهای فرهنگی به انسجام رسانه‌ها، گفت: منافع استان کرمانشاه باید به‌دور از موضوعات حزبی مورد توجه قرار بگیرد.

عدم انسجام رسانه‌ها در سایه غفلت نهادهای فرهنگی کرمانشاه

مدیر خبرگزاری فارس استان کرمانشاه با اشاره به بی‌توجهی نهادهای فرهنگی به انسجام رسانه‌ها، گفت: منافع استان کرمانشاه باید به‌دور از موضوعات حزبی مورد توجه قرار بگیرد.
عدم انسجام رسانه‌ها در سایه غفلت نهادهای فرهنگی کرمانشاه

View more posts from this author