عدم بکارگیری کارگران ماهر در پروژه‌های کهگیلویه و بویراحمد/ افت کیفی پروژه‌ها با کارگران غیر ماهر

عدم بکارگیری کارگران ماهر در پروژه‌های کهگیلویه و بویراحمد/ افت کیفی پروژه‌ها با کارگران غیر ماهر
عدم بکارگیری کارگران ماهر در پروژه‌های عمرانی کهگیلویه و بویراحمد موجب افت کیفی پروژه‌ها شده است.

عدم بکارگیری کارگران ماهر در پروژه‌های کهگیلویه و بویراحمد/ افت کیفی پروژه‌ها با کارگران غیر ماهر

عدم بکارگیری کارگران ماهر در پروژه‌های عمرانی کهگیلویه و بویراحمد موجب افت کیفی پروژه‌ها شده است.
عدم بکارگیری کارگران ماهر در پروژه‌های کهگیلویه و بویراحمد/ افت کیفی پروژه‌ها با کارگران غیر ماهر

تلگرام

View more posts from this author