عدم حضور ورزشکاران اردبیلی در ریو ایراد و اشکالی اساسی است

عدم حضور ورزشکاران اردبیلی در ریو ایراد و اشکالی اساسی است
استاندار اردبیل گفت: عدم حضور ورزشکاران توانمند استان اردبیل در المپیک ریو ایراد و اشکالی اساسی است که ما در جواب منتقدان پاسخی نداریم.

عدم حضور ورزشکاران اردبیلی در ریو ایراد و اشکالی اساسی است

استاندار اردبیل گفت: عدم حضور ورزشکاران توانمند استان اردبیل در المپیک ریو ایراد و اشکالی اساسی است که ما در جواب منتقدان پاسخی نداریم.
عدم حضور ورزشکاران اردبیلی در ریو ایراد و اشکالی اساسی است

خبرگزاری دانشگاه های کشور

View more posts from this author