عده‌ای به دنبال تحریف اندیشه امام(ره) هستند

عده‌ای به دنبال تحریف اندیشه امام(ره) هستند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سابق گفت: عده‌ای به دنبال تحریف اندیشه امام(ره) هستند.

عده‌ای به دنبال تحریف اندیشه امام(ره) هستند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سابق گفت: عده‌ای به دنبال تحریف اندیشه امام(ره) هستند.
عده‌ای به دنبال تحریف اندیشه امام(ره) هستند

View more posts from this author