عزت کشور در مورد سفر حج رعایت شود

عزت کشور در مورد سفر حج رعایت شود
امام جمعه اقلید بر لزوم حفظ عزت ایران در برابر آل سعود تأکید کرد و گفت: آل‌سعود عددی نیست که برای رفتن به حج از آنان خواهش و تمنا کنیم.

عزت کشور در مورد سفر حج رعایت شود

امام جمعه اقلید بر لزوم حفظ عزت ایران در برابر آل سعود تأکید کرد و گفت: آل‌سعود عددی نیست که برای رفتن به حج از آنان خواهش و تمنا کنیم.
عزت کشور در مورد سفر حج رعایت شود

گوشی موبایل

View more posts from this author