عملکرد مدیران در هفته دولت رصد می‌شود

عملکرد مدیران در هفته دولت رصد می‌شود
فرماندار سیمرغ گفت: عملکرد مدیران در هفته دولت رصد می‌شود و این انتظار را داریم مسؤولان پررنگ‌تر ظاهر شوند.

عملکرد مدیران در هفته دولت رصد می‌شود

فرماندار سیمرغ گفت: عملکرد مدیران در هفته دولت رصد می‌شود و این انتظار را داریم مسؤولان پررنگ‌تر ظاهر شوند.
عملکرد مدیران در هفته دولت رصد می‌شود

View more posts from this author