عملکرد ناجا مقابل دراویش بسیار هوشمندانه و مقتدرانه بود

عملکرد ناجا مقابل دراویش بسیار هوشمندانه و مقتدرانه بود
نماینده مردم ماکو در مجلس گفت: عملکرد نیروی انتظامی در مقابل دراویش بسیار هوشمندانه، بزرگوارانه و مقتدرانه بود.

عملکرد ناجا مقابل دراویش بسیار هوشمندانه و مقتدرانه بود

نماینده مردم ماکو در مجلس گفت: عملکرد نیروی انتظامی در مقابل دراویش بسیار هوشمندانه، بزرگوارانه و مقتدرانه بود.
عملکرد ناجا مقابل دراویش بسیار هوشمندانه و مقتدرانه بود

View more posts from this author