عملیات ساماندهی ورودی سنندج از سقز آغاز شد

عملیات ساماندهی ورودی سنندج از سقز آغاز شد
شهردار سنندج از آغاز پروژه ساماندهی ورودی سنندج از سقز با هزینه 5 میلیارد ریال خبر داد و گفت: این طرح در زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع احداث می‌شود.

عملیات ساماندهی ورودی سنندج از سقز آغاز شد

شهردار سنندج از آغاز پروژه ساماندهی ورودی سنندج از سقز با هزینه 5 میلیارد ریال خبر داد و گفت: این طرح در زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع احداث می‌شود.
عملیات ساماندهی ورودی سنندج از سقز آغاز شد

View more posts from this author