عهدشکنی آمریکا را با موضع‌گیری انقلابی مجلس پاسخ می‌دهیم/ برای نجات اقتصاد نیازی به اجرای برجام نیست / هیچ اقدام اساسی در وزارت نفت انجام نشده است

عهدشکنی آمریکا را با موضع‌گیری انقلابی مجلس پاسخ می‌دهیم/ برای نجات اقتصاد نیازی به اجرای برجام نیست / هیچ اقدام اساسی در وزارت نفت انجام نشده است
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: در مقابل عهدشکنی آمریکا در مسأله برجام در مجلس یک موضع‌گیری انقلابی نشان خواهیم داد.

عهدشکنی آمریکا را با موضع‌گیری انقلابی مجلس پاسخ می‌دهیم/ برای نجات اقتصاد نیازی به اجرای برجام نیست / هیچ اقدام اساسی در وزارت نفت انجام نشده است

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: در مقابل عهدشکنی آمریکا در مسأله برجام در مجلس یک موضع‌گیری انقلابی نشان خواهیم داد.
عهدشکنی آمریکا را با موضع‌گیری انقلابی مجلس پاسخ می‌دهیم/ برای نجات اقتصاد نیازی به اجرای برجام نیست / هیچ اقدام اساسی در وزارت نفت انجام نشده است

روزنامه ایران

View more posts from this author