فاز تولید داروهای انسانی شرکت بایر افلاک در حال اجراست

فاز تولید داروهای انسانی شرکت بایر افلاک در حال اجراست
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: فاز تولید داروهای انسانی شرکت بایر افلاک در حال اجرا است.

فاز تولید داروهای انسانی شرکت بایر افلاک در حال اجراست

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: فاز تولید داروهای انسانی شرکت بایر افلاک در حال اجرا است.
فاز تولید داروهای انسانی شرکت بایر افلاک در حال اجراست

اسکای نیوز

View more posts from this author