فردا کار ساخت رآکتورهای دوم و سوم نیروگاه بوشهر آغاز می‌شود/ تصمیم‌گیری درباره برجام در کمیته خاص راهبردی

فردا کار ساخت رآکتورهای دوم و سوم نیروگاه بوشهر آغاز می‌شود/ تصمیم‌گیری درباره برجام در کمیته خاص راهبردی
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: با مشارکت شرکت اتم اکستروی اکسپورت روسیه فردا کار ساخت رآکتورهای دوم و سوم نیروگاه بوشهر آغاز می‌شود.

فردا کار ساخت رآکتورهای دوم و سوم نیروگاه بوشهر آغاز می‌شود/ تصمیم‌گیری درباره برجام در کمیته خاص راهبردی

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: با مشارکت شرکت اتم اکستروی اکسپورت روسیه فردا کار ساخت رآکتورهای دوم و سوم نیروگاه بوشهر آغاز می‌شود.
فردا کار ساخت رآکتورهای دوم و سوم نیروگاه بوشهر آغاز می‌شود/ تصمیم‌گیری درباره برجام در کمیته خاص راهبردی

View more posts from this author