فرمانداران استان یزد به عنوان رؤسای ستادهای سرشماری شهرستان‌ها تعیین شدند

فرمانداران استان یزد به عنوان رؤسای ستادهای سرشماری شهرستان‌ها تعیین شدند
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان یزد با صدور ابلاغ‌های جداگانه، فرمانداران را به عنوان رئیس ستاد سرشماری شهرستان متبوع خود منصوب کرد.

فرمانداران استان یزد به عنوان رؤسای ستادهای سرشماری شهرستان‌ها تعیین شدند

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان یزد با صدور ابلاغ‌های جداگانه، فرمانداران را به عنوان رئیس ستاد سرشماری شهرستان متبوع خود منصوب کرد.
فرمانداران استان یزد به عنوان رؤسای ستادهای سرشماری شهرستان‌ها تعیین شدند

بازی

View more posts from this author