فرهنگ معنویت بین خانواده‌ها ترویج شود

فرهنگ معنویت بین خانواده‌ها ترویج شود
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو با تاکیدبر انجام رسالت مومنان در حفظ و حراست از ارزش‌های قرآن کریم گفت: باید فرهنگ معنویت بین خانواده‌ها ترویج شود.

فرهنگ معنویت بین خانواده‌ها ترویج شود

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو با تاکیدبر انجام رسالت مومنان در حفظ و حراست از ارزش‌های قرآن کریم گفت: باید فرهنگ معنویت بین خانواده‌ها ترویج شود.
فرهنگ معنویت بین خانواده‌ها ترویج شود

View more posts from this author