فرودگاه پارس‌آباد با 95 درصد پیشرفت در شرف افتتاح

فرودگاه پارس‌آباد با 95 درصد پیشرفت در شرف افتتاح
فرماندار شهرستان پارس‌آباد گفت: فرودگاه پارس‌آباد با ۱۷ میلیارد تومان هزینه با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در شرف افتتاح است.

فرودگاه پارس‌آباد با 95 درصد پیشرفت در شرف افتتاح

فرماندار شهرستان پارس‌آباد گفت: فرودگاه پارس‌آباد با ۱۷ میلیارد تومان هزینه با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در شرف افتتاح است.
فرودگاه پارس‌آباد با 95 درصد پیشرفت در شرف افتتاح

View more posts from this author