فشار سازمان بازرسی و دولت برای جلوگیری از تردد خودروهای پلاک اروندی/دریافت روزانه 2 تا 5 هزارتومان عوارض برای تردد خارج محدوده

فشار سازمان بازرسی و دولت برای جلوگیری از تردد خودروهای پلاک اروندی/دریافت روزانه 2 تا 5 هزارتومان عوارض برای تردد خارج محدوده
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند گفت: در حال حاضر سازمان منطقه آزاد اروند در رابطه با تردد خودروهای اروندی در سطح استان، از جانب دولت و سازمان بازرسی و بقیه دستگاه‌های نظارتی تحت فشار قرار دارد.

فشار سازمان بازرسی و دولت برای جلوگیری از تردد خودروهای پلاک اروندی/دریافت روزانه 2 تا 5 هزارتومان عوارض برای تردد خارج محدوده

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند گفت: در حال حاضر سازمان منطقه آزاد اروند در رابطه با تردد خودروهای اروندی در سطح استان، از جانب دولت و سازمان بازرسی و بقیه دستگاه‌های نظارتی تحت فشار قرار دارد.
فشار سازمان بازرسی و دولت برای جلوگیری از تردد خودروهای پلاک اروندی/دریافت روزانه 2 تا 5 هزارتومان عوارض برای تردد خارج محدوده

خرم خبر

View more posts from this author