فضاهای سبز دماوند با آب شرب آبیاری نمی‌شوند

فضاهای سبز دماوند با آب شرب آبیاری نمی‌شوند
شهردار دماوند گفت: فضاهای سبز در شهر دماوند با آب شرب آبیاری نمی‌شوند.

فضاهای سبز دماوند با آب شرب آبیاری نمی‌شوند

شهردار دماوند گفت: فضاهای سبز در شهر دماوند با آب شرب آبیاری نمی‌شوند.
فضاهای سبز دماوند با آب شرب آبیاری نمی‌شوند

عکس

View more posts from this author