فعالیت‌های عمرانی اوقاف به تمام شهرستان‌های ایلام تسری یافته است

فعالیت‌های عمرانی اوقاف به تمام شهرستان‌های ایلام تسری یافته است
مدیرکل اوقاف و امور خیریه ایلام گفت: فعالیت‌های عمرانی اوقاف به تمام شهرستان‌های ایلام تسری یافته است.

فعالیت‌های عمرانی اوقاف به تمام شهرستان‌های ایلام تسری یافته است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه ایلام گفت: فعالیت‌های عمرانی اوقاف به تمام شهرستان‌های ایلام تسری یافته است.
فعالیت‌های عمرانی اوقاف به تمام شهرستان‌های ایلام تسری یافته است

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author