فعالیت‌‌های اقتصادی آستان قدس رضوی باید بازنگری شود

فعالیت‌‌های اقتصادی آستان قدس رضوی باید بازنگری شود
تولیت آستان قدس رضوی گفت: کارهای اقتصادی از نوع مشهد مال و جهان مال باید مورد بازنگری قرار گیرد. امروز باید این سوال را مطرح کنیم که این مجموعه‌ها با حضور برندهای خارجی در آینده چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارند؟

فعالیت‌‌های اقتصادی آستان قدس رضوی باید بازنگری شود

تولیت آستان قدس رضوی گفت: کارهای اقتصادی از نوع مشهد مال و جهان مال باید مورد بازنگری قرار گیرد. امروز باید این سوال را مطرح کنیم که این مجموعه‌ها با حضور برندهای خارجی در آینده چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارند؟
فعالیت‌‌های اقتصادی آستان قدس رضوی باید بازنگری شود

آهنگ جدید

View more posts from this author