فعالیت خبرنگار و رسانه‌ها نباید فقط منحصر به تعریف و تمجید از مسؤولان ختم شود

فعالیت خبرنگار و رسانه‌ها نباید فقط منحصر به تعریف و تمجید از مسؤولان ختم شود
فرماندار خمینی‌شهر گفت: خبرنگار باید با جسارت ولی اخلاق مدارانه و پرسشگر باشد، فعالیت خبرنگار و رسانه‌ها نباید فقط منحصر به تعریف و تمجید از مسؤولان ختم شود.

فعالیت خبرنگار و رسانه‌ها نباید فقط منحصر به تعریف و تمجید از مسؤولان ختم شود

فرماندار خمینی‌شهر گفت: خبرنگار باید با جسارت ولی اخلاق مدارانه و پرسشگر باشد، فعالیت خبرنگار و رسانه‌ها نباید فقط منحصر به تعریف و تمجید از مسؤولان ختم شود.
فعالیت خبرنگار و رسانه‌ها نباید فقط منحصر به تعریف و تمجید از مسؤولان ختم شود

View more posts from this author