فعالیت 71 مرکز نیکوکاری در خراسان شمالی

فعالیت 71 مرکز نیکوکاری در خراسان شمالی
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان خراسان شمالی اعلام کرد که هم‌اکنون 71 مرکز نیکوکاری در سطح خراسان شمالی فعالیت دارند که 36 مرکز در مناطق شهری و 35 مرکز در مناطق روستایی هستند.

فعالیت 71 مرکز نیکوکاری در خراسان شمالی

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان خراسان شمالی اعلام کرد که هم‌اکنون 71 مرکز نیکوکاری در سطح خراسان شمالی فعالیت دارند که 36 مرکز در مناطق شهری و 35 مرکز در مناطق روستایی هستند.
فعالیت 71 مرکز نیکوکاری در خراسان شمالی

View more posts from this author