فعالیت 8 شرکت در زمینه تولید بذور اصلاح شده و لیبل‌دار در زنجان

فعالیت 8 شرکت در زمینه تولید بذور اصلاح شده و لیبل‌دار در زنجان
سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در زمینه تولید بذور اصلاح شده و لیبل‌دار در استان زنجان، در حال حاضر دارای هشت شرکت فعال است.

فعالیت 8 شرکت در زمینه تولید بذور اصلاح شده و لیبل‌دار در زنجان

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در زمینه تولید بذور اصلاح شده و لیبل‌دار در استان زنجان، در حال حاضر دارای هشت شرکت فعال است.
فعالیت 8 شرکت در زمینه تولید بذور اصلاح شده و لیبل‌دار در زنجان

View more posts from this author