قانون برای فعالان مسکن در استان مازندران اجرا نمی‌‏شود

قانون برای فعالان مسکن در استان مازندران اجرا نمی‌‏شود
دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان مازندران گفت: بخش مسکن در حال فروپاشی است، قانون برای فعالان مسکن در استان مازندران و کشور اجرا نمی‌‏شود، این در حالی است که قوانین مدونی در این بخش وجود دارد.

قانون برای فعالان مسکن در استان مازندران اجرا نمی‌‏شود

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان مازندران گفت: بخش مسکن در حال فروپاشی است، قانون برای فعالان مسکن در استان مازندران و کشور اجرا نمی‌‏شود، این در حالی است که قوانین مدونی در این بخش وجود دارد.
قانون برای فعالان مسکن در استان مازندران اجرا نمی‌‏شود

استخدام آموزش و پرورش

View more posts from this author