قانون شکنی شدید و درست عمل نکردن سیستم‌های نظارتی، عامل اصلی در بروز فساد است

قانون شکنی شدید و درست عمل نکردن سیستم‌های نظارتی، عامل اصلی در بروز فساد است
مسؤول سازمان مردمی دیده‌بان شفافیت و عدالت در اصفهان گفت: در پیگیری مشکلات دو مؤسسه در اصفهان آن چه به عنوان ریشه بروز این مشکلات مشترک دیده شد قانون شکنی شدید و درست عمل نکردن سیستم‌های نظارتی بود.

قانون شکنی شدید و درست عمل نکردن سیستم‌های نظارتی، عامل اصلی در بروز فساد است

مسؤول سازمان مردمی دیده‌بان شفافیت و عدالت در اصفهان گفت: در پیگیری مشکلات دو مؤسسه در اصفهان آن چه به عنوان ریشه بروز این مشکلات مشترک دیده شد قانون شکنی شدید و درست عمل نکردن سیستم‌های نظارتی بود.
قانون شکنی شدید و درست عمل نکردن سیستم‌های نظارتی، عامل اصلی در بروز فساد است

View more posts from this author