قاچاق کالا و فساد اقتصادی مانع اجرای اقتصاد مقاومتی است

قاچاق کالا و فساد اقتصادی مانع اجرای اقتصاد مقاومتی است
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به اینکه قاچاق کالا و فساد اقتصادی از آسیب‌های جدی برای اجرای طرح اقتصادی مقاومتی است، گفت: در این حوزه‌ باید برنامه‌های منسجم‌تری تعریف کنیم.

قاچاق کالا و فساد اقتصادی مانع اجرای اقتصاد مقاومتی است

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به اینکه قاچاق کالا و فساد اقتصادی از آسیب‌های جدی برای اجرای طرح اقتصادی مقاومتی است، گفت: در این حوزه‌ باید برنامه‌های منسجم‌تری تعریف کنیم.
قاچاق کالا و فساد اقتصادی مانع اجرای اقتصاد مقاومتی است

باشگاه خبری ورزشی

اخبار کارگران

View more posts from this author