قدرت ایمان و استقامت آزادگان دشمنان را عاجز کرد

قدرت ایمان و استقامت آزادگان دشمنان را عاجز کرد
مدیرکل امور توسعه منطقه‌ای استانداری تهران با اشاره به مجاهدت و ایثارگری آزادگان گفت: قدرت ایمان، استقامت و صبر آزادگان دشمنان را عاجز و اسیر خود کرده بود.

قدرت ایمان و استقامت آزادگان دشمنان را عاجز کرد

مدیرکل امور توسعه منطقه‌ای استانداری تهران با اشاره به مجاهدت و ایثارگری آزادگان گفت: قدرت ایمان، استقامت و صبر آزادگان دشمنان را عاجز و اسیر خود کرده بود.
قدرت ایمان و استقامت آزادگان دشمنان را عاجز کرد

مرجع توریسم

View more posts from this author